"УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ"

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» – один із старіших провідних навчальних закладів України, історія якого бере свій початок з одонтологічного факультету, створеного при Харківській медичній академії у 1921 р. Факультет став першим академічним спеціалізованим вищим навчальним закладом з підготовки лікарів-стоматологів. У 1931 р. факультет був реорганізований у Харківський стоматологічний інститут, який у 1967 р. був переведений до м. Полтави.

У 1994 р. рішенням Міжгалузевої акредитаційної комісії та наказом Міністерства освіти України вищий навчальний заклад акредитований за вищим IV рівнем акредитації. У цьому ж році постановою Кабінету Міністрів України на його базі створена Українська медична стоматологічна академія. На підставі листа МОЗ України від 02.08.1994 р. при академії був відкритий медсестринський факультет; у 1995 р. – зуботехнічне відділення, на базі яких у 2005 р. був створений медичний коледж.

Відповідно рішенням ДАК України від 11.04.2000 р. академія вперше отримала ліцензію на право підготовки спеціалістів за фахом «Педіатрія».

Згідно з наказом МОЗ України від 28.03.2005 р. № 133 змінена назва на «Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія».

Нині у структурі академії функціонують факультети: медичні № №1, 2, стоматологічний, факультет підготовки іноземних студентів, медичний коледж; відділення довузівської підготовки, підготовче відділення для іноземних громадян, Навчально-науковий інститут післядипломної освіти, навчально-науково-лікувальний «Стоматологічний центр» та ін.

В академії функціонує 55 кафедр, серед яких 12 – випускаючі. Згідно з наказом МОЗ України від 23.08.2011 р. № 532 11 кафедрам академії надано статус опорних. Клінічна підготовка студентів, інтернів і слухачів навчально-наукового інституту післядипломної освіти ведеться на 39 клінічних кафедрах, які розміщені на лікувальних базах Полтавської області.

У виші працює докторів наук – 91, кандидатів наук – 400; осіб, які мають учене звання професора – 82, учене звання доцента – 223. Серед науково-педагогічного персоналу – 6 лауреатів Державної премії, 7 заслужених лікарів України, 6 заслужених діячів науки і техніки України, 1 заслужений працівник охорони здоров'я України, 1 заслужений раціоналізатор України, 1 заслужений працівник освіти України.

Відповідно до ліцензії, виданої Міністерством освіти і науки України (наказ МОН України від 24.03.2017 № 60-л) академія проводить підготовку фахівців за спеціальностями на рівні:

– магістрів:

• Стоматологія (221, термін навчання – 5 років)

• Медицина (222, термін навчання – 6 років)

• Педіатрія (228, термін навчання – 6 років)

– спеціалістів:

• Стоматологія (7.12010005, термін навчання – 5 років)

• Лікувальна справа (7.12010001, термін навчання – 6 років)

• Педіатрія (7.12010002, термін навчання – 6 років)

– молодших спеціалістів:

• Сестринська справа (5.12010102, термін навчання – 3 роки на основі повної загальної середньої освіти, термін навчання – 4 роки на основі базової загальної середньої освіти)

• Медсестринство (223, термін навчання – 3 роки на основі повної загальної середньої освіти, термін навчання – 4 роки на основі базової загальної середньої освіти)

• Стоматологія ортопедична (5.12010106, термін навчання – 2 роки на основі повної загальної середньої освіти, термін навчання – 3 роки на основі базової загальної середньої освіти)

• Фармація (5.12020101, термін навчання – очна форма – 2 роки на основі повної загальної середньої освіти, 3 роки - на основі базової загальної середньої освіти; заочна – 3 роки на основі повної загальної середньої освіти)

• Фармація, промислова фармація (226, термін навчання – очна форма – 2 роки на основі повної загальної середньої освіти, 3 роки - на основі базової загальної середньої освіти; заочна – 3 роки на основі повної загальної середньої освіти)

Академія здійснює:

• підготовку до вступу до вищих навчальних закладів громадян України;

• підготовку іноземних громадян до вступу до вищих навчальних закладів;

• підвищення кваліфікації (спеціалізація) за базовими напрямами (спеціальностями);

• підготовку фахівців в клінічній ординатурі (післядипломна підготовка лікарів);

• підготовку іноземців та осіб без громадянства за акредитованими напрямами (спеціальностями): 221 Стоматологія; 222 Медицина; 5.12010102 Сестринська справа; 223 Медсестринство; 5.12010106 Стоматологія ортопедична; 221 Стоматологія ( молодший спеціаліст )

• підготовку фахівців в інтернатурі (первинна післядипломна спеціалізація);

• підготовку іноземних громадян в клінічній ординатурі.

На сьогодні в академії навчається понад 5400 студентів, з яких на денній формі навчання – 5172 студента, у т.ч. 1236 – іноземних громадян із більш ніж 50 країн світу; на заочній формі навчання – 187 осіб.

У 2017 р. академія успішно пройшла наглядовий аудит за сертифікаційною системою менеджменту якості (стандарт ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління якості. Вимоги.»).

За впровадження нових технологій навчання академія неодноразово нагороджувалась гран-прі, золотими медалями престижних міжнародних і національних виставок навчальних закладів "Сучасні заклади освіти", «Освіта і кар'єра», «Інноватика в сучасній освіті».

У 2016 р. академія взяла участь у рейтингу вищих навчальних закладів України «Топ 200 Україна» і серед визначених 200 найкращих вишів України посіла 50 місце.

Науково-дослідна робота в академії відповідає потребам сьогодення. Виконуються 100 науково-дослідних робіт, з них – 2 фінансуються МОЗ України. За останні два роки підготовлено 6 докторських та 37 кандидатських дисертацій; одержано 140 патентів, видано 20 методичних рекомендацій, 54 інформаційних листи, 57 нововведень. За 2015-2016 рр. співробітниками академії опубліковано понад 1640 статей, з них більше 90 – у виданнях, що індексуються у міжнародних наукометричних базах. У вересні 2016 р. ВДНЗУ «УМСА» внесено до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави.

Міжнародне співробітництво – один із провідних напрямів діяльності академії, спрямований на створення умов для співпраці із закордонними вищими навчальними закладами. Підписані угоди про співробітництво з освітніми установами Австрії, Білорусії, Вірменії, Великої Британії, Греції, Грузії, Ізраїлю, Казахстану, Молдови, Польщі, Таджикистану.

Навчання іноземних громадян проводиться згідно з навчальними планами та програмами МОН та МОЗ України. Іноземні студенти на рівних правах зі студентами – громадянами України користуються навчальними аудиторіями, читальними залами та бібліотекою, спортивними спорудами, їм також виділені приміщення для проведення культурних, релігійних заходів та зборів земляцтв. Навчальний процес забезпечують викладачі, які мають спеціальну підготовку і великий досвід роботи з іноземними громадянами на початкових етапах їх навчання. Після закінчення академії іноземні студенти отримують дипломи міжнародного зразка.

В академії створена матеріально-технічна база, яка відповідає вимогам підготовки спеціалістів на відповідному рівні. Академія має на балансі 5 навчальних корпусів, спортивно-оздоровчий комплекс, їдальню, господарчий корпус, віварій, ангари. Студенти академії проживають у 4-х гуртожитках. Забезпеченість студентів житлом складає 100% від числа іногородніх студентів. У літній період в академії працює спортивно-оздоровчий табір для студентів, співробітників та викладачів.

У 2021 р. академія буде відзначати свій 100-річчний ювілей. Сучасний період історії Української медичної стоматологічної академії – це роки її міжнародного визнання. Стрімкий розвиток навчального закладу, відкриття нових факультетів та спеціальностей, підготовка власних науково-педагогічних кадрів у стінах академії, впровадження нових прогресивних форм і методів роботи, усвідомлення високої місії вищої школи є міцною запорукою подальшого розвитку вишу.